ลูกค้าของเรา

ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ในอดีตและปัจจุบันของเรา:

 • การเกษตรป่าไม้และการประมง
 • การทำเหมืองแร่
 • การผลิต
 • บริการไฟฟ้า, ก๊าซ, น้ำ และ บริการกำจัดของเสีย
 • การก่อสร้าง
 • การค้าส่ง
 • การค้าปลีก
 • ที่พัก และบริการอาหาร
 • การขนส่ง, ไปรษณีย์ และคลังสินค้า
 • สื่อข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคม
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • การเช่า, การจ้างงาน และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
 • บริการระดับมืออาชีพด้านเทคนิค และวิทยาศาสตร์
 • บริการการบริหาร และสนับสนุน
 • การบริหารราชการ และความปลอดภัย
 • การศึกษา และการฝึกอบรม
 • การดูแลสุขภาพ และความช่วยเหลือทางสังคม
 • บริการศิลปะและนันทนาการ
LEGEND
Client Main Sites and Permanent Sites
Client Permanent Sites only