ما چگونه کار میکنیم؟

برقراری روابط موفق بر اساس ارزشهای مشترک با مشتریان و سایر سهامداران خود میباشد. این مأموریت در رویه های استاندارد ما برای مدیریت اکانت، در شش گام زیر تشریح شده است:

-تعیین دامنه کاربردگواهینامه
-برنامه ریزی ممیزی
-انجام ممیزی
-گزارشدهی
-پیگیری
-بازنگری

این فرایند شش مرحله ای برای هر اکانت و متناسب با مقتضیات آن اجرا میگردد.

جهت مدیریت مشتری، مدیریت اکانت، مدیریت ممیز، مدیریت دانش و مدیریت محتوایی وب و برای مشتریان و مدیران اکانت EA، پایگاه داده آن لاین و ایمنی با نام Qdos، ایجاد شده و یک پورتال اختصاصی نیز در دسترس مشتریان ما میباشد.

ویژگی پایگاه داده مدیریت اکانت، پایش به موقع ارائه خدمات میباشد. این امر برای ما و مشتریان ما این اطمینان را فراهم میسازد که اکانت ها بصورت اثربخش ممیزی میشوند. همچنین این پایگاه داده، دارای مکانیزمها و پیامهای الکترونیکی خودکار برای بازخورد مشتریان بوده، همچنین برای ممیزها و همکاران ما، فرصت آموزش راههای بهبود خدمات را در آینده فراهم میسازد.

روشهای ارائه خدمات ما برمبنای اصول کلی ISO 17021 میباشند.

مراحل اخذ و تمدید گواهینامه بشرح زیر میباشد:

1- عقد قرارداد ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه بین المللی برای سیستم(های) مدیریت سازمان با ArmCert بعنوان نماینده انحصاری Equal Assurance استرالیا در ایران

2- ثبت اطلاعات سازمان در Qdos توسط ArmCert، تأیید اطلاعات و اخذ اکانت Qdos توسط سازمان و اخذ تأییدیه پذیرش درخواست یا Certificate of Application

3- تعیین برنامه ممیزی توسط ArmCert و تأیید آن توسط سازمان

4-انجام ممیزی جهت صدور گواهینامه توسط تیم ممیزی و اعلام گزارش ممیزی توسط ArmCert جهت انجام اقدامات اصلاحی لازم توسط سازمان (در صورت نیاز)

5-ارسال گزارش ممیزی به Equal Assurance و ثبت نتایج اقدامات اصلاحی، جهت بررسی و صدور گواهینامه

6-دریافت گواهینامه سه ساله توسط سازمان

7-برنامه ریزی و انجام ممیزی های مراقبتی سالیانه (مشابه مراحل 3 تا 5)