خدمات ممیزی و صدور گواهینامه

Equal Assurance خدمات ممیزی و صدور گواهینامه گستره ای از برنامه های تضمین مدیریت را ارائه میدهد از جمله:

 گواهینامه ISO 9001:

 گواهینامه ISO 9001، پیشروترین نوع گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت میباشد. این گواهینامه برای هر سازمانی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن مستمر الزامات مشتری و نیز تسهیل کننده بهبود بهره وری محیط کار هستند، زیربنای لازم را فراهم میسازد.

 گواهینامه ISO 14001:

 امروزه سازمان ها مسئولیت مشترکی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست بر عهده دارند. گواهینامه ISO 14001 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن این الزامات زیست محیطی را هستند، بستر لازم را فراهم میسازد. سیستم مدیریت زیست محیطی، میتواند بصورت یکپارچه با سایر سیستمها مورد ممیزی قرار گیرد.

  گواهینامه ISO 45001:

 محیط کار ایمن و سالم، یک محیط کار بهره ور میباشد. گواهینامه ISO 45001 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و یا بهبود عملکرد آن میباشند، بستر لازم را فراهم میسازد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل، میتواند بصورت یکپارچه با سایر سیستمها مورد ممیزی قرار گیرد.

 گواهینامه ISO 10002:

 ISO 10002 راهنمایی هایی را برای طراحی و اجرای یک فرایند اثربخش و کارا برای رسیدگی به شکایات در انواع سازمانهای تجاری یا غیرتجاری از جمله سازمانهایی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند، فراهم میسازد. این استاندارد، مزایای بسیاری برای سازمان، مشتری های آن و سایر طرفهای ذینفع دارد. جهت اطمینان از یکپارچگی سیستم مدیریت، گواهینامه ISO 10002 به همراه گواهینامه سایر سیستمهای مدیریت صادر میگردد.

 گواهینامه GMP و  ISO 22000:

سازمان هایی که در زنجیره مواد غذایی فعالیت میکنند، نسبت به فراهم آوردن شرایط و محیط مناسب تولید (GMP) مسئول بوده و تحلیل خطرات مواد غذایی و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) سیستمی است که به ایمنی مواد غذایی کمک میکند. گواهینامه ISO 22000 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن الزامات قانونی و ایمنی مواد غذایی هستند، بستر لازم را فراهم میسازد.

سازمانهایی که موفق به اخذ و یا تمدید گواهینامه میشوند، میتوانند به لوگوی ذیربط آن گواهینامه (Q-Mark) دسترسی داشته و از آن برای امور تبلیغات و بازاریابی خود استفاده کنند.