ایران

 به Equal Assurance خوش آمدید!

Equal Assurance کنفدراسیونی از همکاران بین المللی اکردیت متشکل از مراکز مدیریتی مستقل، نظرات، منابع و شبکه های مشترک میباشد. رویکرد EA شامل ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه به نحوی است که تجارت مطمئن را برای سازمان شما تضمین کند.

شرکت آزمونگر راویان مدیریت (Arm Cert) ایران، یکی از مراکز مدیریتی Equal Assurance میباشد که بعنوان همکار EA تحت نظر دفتر مرکزی واقع در استرالیا، خدمات ممیزی جهت صدور و یا تمدید گواهینامه های بین المللی سیستم های مدیریتی را انجام میدهد.

درباره ما

ما چگونه کار میکنیم؟

خدمات ممیزی و صدور گواهینامه

دوره های آموزشی

تماس با ما

بازخورد

برای اطمینان بیشتر، شما میتوانید نام نهاد گواهی دهنده اکوال اشورنس استرالیا را در فهرست «نهادهای گواهی کننده خارجی مستقر در ایران» که در پورتال مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران قرار دارد، مشاهده نمایید. برای این منظور ابتدا به آدرس اینترنتی http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Homeمراجعه نموده، در ستون سمت راست، روی بخش «مدارک» و سپس «سازمان های گواهی کننده» و در نهایت «نهادهای گواهی کننده خارجی مستقر در ایران» کلیک نمایید.

Menu